Splošni pogoji prodaje podjetja Cordia d.o.o.

1. Splošni pogoji podjetja Cordia d.o.o., Finžgarjeva ulica 15, 1215 Medvode (v nadaljevanju prodajalec) veljajo za vse ponudbe, ki jih prodajalec izda in za vse prodajne pogodbe za prodajo motornih vozil, rezervnih delov in servisnih storitev, ki jih prodajalec sklene s kupcem (v nadaljevanju prodajna pogodba).
Splošni pogoji prodajalca so sestavni del vsake prodajne pogodbe in ponudbe.
V kolikor je v prodajni pogodbi ali ponudbi kakšno določilo urejeno drugače kot v teh splošnih pogojih, velja določilo, ki je opredeljeno v pogodbi oziroma ponudbi.
Prodajalec ne priznava nobenih splošnih pogojev kupca, ki kakor koli odstopajo od pogojev prodajalca.

2. Vse ponudbe in predračuni so informativnega značaja in za prodajalca niso zavezujoči ter jih le-ta lahko kadar koli spremeni, razen v kolikor je na ponudbi oz. predračunu navedeno drugače.
Šteje se, da je prodajna pogodba sklenjena, ko prodajalec v roku, ki je določen na ponudbi, od kupca prejme potrjeno naročilnico oziroma ko prodajalec in kupec podpišeta prodajno pogodbo.
Vse dogovore morata stranki sprejeti v pisni obliki. To velja tudi za vse dodatne dogovore, garancije ter za vse morebitne naknadne spremembe pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, de le ti niso bili dogovorjeni.

3. Prodajna cena in cene dodatnih storitev zapadejo v plačilo najkasneje ob izročitvi predmeta prodaje. Prodajalec ni dolžan izročiti kupcu predmeta prodaje, dokler mu kupec ne predloži ustreznega dokazila o plačilu celotne dogovorjene prodajne cene in dodatno dogovorjenih storitev.
V primeru zamude pri plačilu, ima prodajalec pravico kupcu zaračunati zakonske zamudne obresti.

4. Če kupec odstopi od prodajne pogodbe po sklenitvi pogodbe, ima prodajalec pravico, da zahteva povrnitev škode. Če prodajalec zahteva povrnitev škode, znaša le-ta 15 % kupnine. Odškodninski znesek je višji, če prodajalec dokaže večjo škodo.

5. Kupec se zavezuje, da bo predmet prodaje preveril takoj po prejemu obvestila, da je le-ta pripravljen za prevzem na navedenem prevzemnem kraju. Če tega ne stori takoj, se smatra, da se je tej svoji pravici odpovedal; z izdobavo ali izročitvijo predmeta prodaje kupcu ali njegovemu pooblaščencu se smatra, da je le-ta prevzet in pravilno izdobavljen.

6. Vsi zahtevki zaradi napak v kakovosti zastarajo v 12 mesecih; rok prične teči s prehodom odgovornosti.
Za postopek odprave napak oz. pomanjkljivosti veljajo določila Obligacijskega zakonika.
Kupec lahko uveljavlja zahtevek za odpravo napak za nova vozila DAF v garancijskem roku pri prodajalcu oz. na vseh DAF-ovih pooblaščenih servisih.
Kupec je dolžan aktivno sodelovati pri odpravi napak ter se zglasiti pri prodajalcu oz. v drugem DAF-ovem pooblaščenem servisu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od ugotovitve napake, sicer garancije za to ne more več uveljavljati.
Kupec ne more uveljavljati garancije oziroma kakršnih koli drugih zahtevkov do prodajalca, če je nastala napaka vzročno povezana s tem, da
– je bilo ravnanje s predmetom prodaje nestrokovno ali je bil predmet prodaje izpostavljen prevelikim obremenitvam, npr. prekomerno naložen,
– je bil predmet prodaje pred tem vzdrževan ali oskrbovan s strani podjetja, ki ga proizvajalec DAF ali prodajalec ni odobril za servisiranje,
– so bili v predmet prodaje vgrajeni deli, katerih uporabe proizvajalec ni potrdil ali kadar je bil predmet prodaje spremenjen na način, ki ga proizvajalec ni odobril ali
– kupec ni opravljal rednega servisa predmeta prodaje pri od proizvajalca DAF pooblaščenem serviserju oz. ni spoštoval predpisov za ravnanje, vzdrževanje in nego predmeta prodaje (npr. vozniškega in garancijskega priročnika).
Garancija ne pokriva običajne obrabe.

7. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne spore iz te pogodbe reševati sporazumno, v primeru, da to ne bo mogoče, pa bo za reševanje medsebojnih sporov pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

8. Kratek povzetek splošnih pogojev predstavlja le del splošnih pogojev prodajalca. Za kupca in prodajalca so zavezujoči celotni splošni pogoji prodajalca.

Medvode, september 2022

Direktorica podjetja Cordia d.o.o.
Majda Bitenc Menart