GARANCIJSKI POGOJI

1.    Garancijski pogoji

DAF Trucks N.V. (tu in nadalje imenovan DAF) s sedežem na Hugo van der  Goeslaan 1, 5643 TW Eindhoven, Nizozemska, jamči, da so novi tovornjaki, ki jih proizvaja DAF, v času dobave brez napak v materialu in izdelavi ter da za njih veljajo pogoji in zahteve kot so opisani v tej garanciji, vključno z vsemi navedenimi omejitvami in izključitvami, pod pogojem, da dobavitelj vozila, v skladu z DAF-ovimi veljavnimi postopki, sproži začetek garancijske dobe v dveh delovnih dneh po datumu dobave vozila.

Trajanje garancije je natančno opredeljeno v garancijskem certifikatu.

Ta garancija je dana prvemu končnemu uporabniku vozila in se, v času trajanja garancije, lahko prenese na neomejeno število novih lastnikov, pod pogojem, da je ob vsakem prenosu lastništva, najkasneje v 2 tednih po prenosu, izpolnjen certifikat za spremembo garancijskih pogojev.

Delom, popravljenim ali zamenjanim pod garancijskimi pogoji, pripada nepotekel del garancije.

 

 1. Omejitve
  • Obveznosti iz te garancije so omejene na brezplačno zamenjavo oz. popravilo tistih delov, za katere DAF smatra, da narava njihove okvare sodi med garancijske zahteve in pogoje.
  • Zamenjava oz. popravilo delov pod pogoji te garancije ne predstavlja osnove za priznanje kakršnekoli odgovornosti ali krivde s strani DAF-a.
  • Dodatna oprema, ki jo je namestil DAF, je v garanciji 12 mesecev od datuma dobave vozila.

 

 1. Pogoji

          Garancija je veljavna samo pod pogojem:

 • da je bila okvara prijavljena takoj, ko je bila ugotovljena in da je bilo popravilo opravljeno v DAF-ovi pooblaščeni delavnici.
 • da je s predložene kopije veljavnega garancijskega certifikata moč razbrati datum dobave vozila.
 • da je vozilo vzdrževano v skladu z DAF-ovimi navodili, to je, da je bil opravljen pregled vozila pred predajo kupcu, da so prvi servis, redni vzdrževalni servisi in pregledi izvedeni ob ustreznem številu prevoženih kilometrov oz. ob ustreznem času in v skladu z DAF-ovimi aktualnimi navodili ter da so le ti zabeleženi na ustreznem mestu v Garancijskem priročniku.
 • da okvara ni nastala zaradi neustreznega servisiranja, zamenjave delov in/ali popravila vozila ali zaradi dejstva, da na vozilu niso bile ustrezno izvedene spremembe kot jih je svetoval DAF.
 • da okvara ni bila povzročena z uporabo delov, ki ne ustrezajo DAF-ovim zahtevam.
 • da okvara ni bila povzročena z uporabo olj, maziv in hladilnih tekočin, ki jih DAF ni predpisal za uporabo in niso navedeni v vozniškem priročniku.
 • da je bilo vozilo uporabljano v namen za katerega je bilo izdelano oz. določeno s strani DAF-a.
 • da deli, ki so bili zamenjani pod garancijo, postanejo last DAF-a.
 • da so bile vse spremembe, prilagoditve in pripojitve na vozilu predhodno pisno odobrene s strani DAF-a oz. v vseh pogledih sledijo navodilom, ki jih je izdal DAF in so strokovno izvedene.
 • da ni prišlo do zamenjave oz. odstranitve nobene identifikacijske ploščice, številke, oznake, tesnila in nalepke z opozorilom ali navodili za uporabo, brez predhodne pisne privolitve s strani DAF-a.
 • da se je voznik držal navodil, ki so napisana v vozniškem priročniku, ki ga je izdal DAF.

 

 1. Garancija za pomoč na cesti in vleko v primeru okvare med vožnjo
  • V primeru, če pride do okvare vozila na cesti in je le ta posledica napake, ki glede na zahteve in pogoje sodi v garancijo, so v zvezi s popravilom v garancijo vključeni naslednji stroški, če je to izrecno navedeno v spodnji tabeli: stroški pomoči na cesti oz. vleke po fiksnih stroških na kilometer ali na uro in stroški za pot mehanika od, oz. do najbližjega DAF-ovega servisa. Vsi ostali stroški kot so: stroški organizacije pomoči na cesti, stroški dela izven rednega delovnega časa, telefonski stroški, stroški namestitve ter stroški olj in maziv so izključeni iz pogojev te garancije in bodo zaračunani stranki.
  • Garancija iz prejšnje točke je veljavna zgolj v primeru:
 • če je bila okvara vozila znotraj Slovenije sporočena in prepuščena v reševanje pooblaščenemu DAF-ovemu servisu oz. zastopniku v Sloveniji;
 • če je bila okvara vozila izven Slovenije sporočena in prepuščena v reševanje DAF-ovi mednarodni servisni mreži – ITS (International Truck Service).
  • V garancijo ne sodijo:
 • stroški vleke v domačo bazo oz. do prostorov zastopnika, ki je vozilo stranki prodal, razen, če se tam nahaja okvarjenemu vozilu najbližja pooblaščena DAF-ova delavnica.
 • Stroški, ki so nastali z odpravljanjem okvare, ki po DAF-ovem mnenju ne sodi v kategorijo tistih pri katerih je popravilo nujno.

 

 1. Izključitve

5.1      Pod pogoji te garancije DAF ni odgovoren za popravila in morebitne stroške, ki bi nastali zaradi:

 • obremenitve vozila preko najvišje dovoljene nosilnosti oz. strokovno odobrene dovoljene obremenitve;
 • malomarnosti, tekmovanja, prehitre vožnje, napačne uporabe oz. zlorabe;
 • prometne nesreče;
 • normalne obrabe in vzdrževanja kot sta opisana v garancijskem priročniku in navodilih za vzdrževanje;
 • obrabe, ki je posledica vožnje v nenormalnih pogojih oz. pretiravanja. V to kategorijo sodijo: cestne razmere, način vožnje, vremenske razmere ipd;
 • škoda, ki je nastala kot posledica voznikovega nepravočasnega ukrepanja ob ugotovitvi napake.
  • Ta garancija ne velja za nadgradnje, opremo in ostale dele, ki jih ni dobavil DAF.
  • Ta garancija ne velja za nadgradnje, opremo in ostale dele za katere dajejo garancijo posamezni dobavitelj teh delov (npr. pnevmatike, keson, itd).
  • Ta garancija ne krije nobenih dodatnih stroškov, ki bi nastali zato, ker bi nadgradnja oz. inštalacija onemogočala oz. ovirala delo na vozilu, razen v primeru, če je to nadgradnjo oz. inštalacijo namestil DAF.
  • DAF ne krije stroškov kot so: intervencijski stroški, stroški dela izven običajnega delovnega časa, telefonski stroški, potovalni stroški, stroški olja in ostalih tekočin.
  • DAF-ova odgovornost je strogo omejena na tukaj navedene pogoje.

DAF ne nosi odgovornosti za:

 • ekonomske izgube (kamor sodijo: izpad dobička, izpad prihodkov od prodaje, izguba dobroimetja ter zmanjšanje predvidenih prihrankov);
 • škodo nastalo zaradi posledične oz. neposredne izgube;
 • zahtevke ostalih strank do končnega uporabnika;
 • kakršnokoli drugo izgubo, škodo ali poškodbo;

ki je posredno oz. neposredno posledica slabe kakovosti materiala, napake pri izdelavi oz. kakršno koli napake, ki se pojavi ne glede na to, ali je ta nastala zaradi malomarnega ravnanja s strani DAF-a, zaposlenih v DAF-u, DAF-ovih zastopnikov ali agentov, ali ne.

Nobena navedba iz te točke ne sme biti vzeta kot izključujoča ali omejujoča oz. kot poskus izključitve oz. omejitve DAF-ove odgovornosti, ki izhaja iz zakonskih predpisov.

 

 • V primeru kakršnegakoli nesporazuma v zvezi z (garancijskimi) zahtevki, mora stranka dokazati, da so bili spoštovani pogoji iz te garancije.
 • Ta garancija je bila izdana pod pogoji slovenske zakonodaje in zanjo veljajo slovenski zakoni.
 • Za reševanje sporov iz te garancije je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Končna določba:

 

Družba CORDIA d.o.o. – DAF CENTER, Finžgarjeva ulica 15, 1215 Medvode, kot pooblaščeni prodajalec tovornih vozil DAF, kupcem vozil DAF zagotavlja spoštovanje garancijskih pogojev, ki so vsebovani v tej garanciji, na enak način in v enakem obsegu kot jih za ta vozila daje proizvajalec DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW Eindhoven, Nizozemska.