Politika zasebnosti

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnikom in naročnikom storitev družbe Cordia d.o.o.

Zainteresiranim posameznikom predstavite te informacije z objavo na vaši spletni strani in vsakič, ko od njih zbirate njihove osebne podatke.

 

***

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Cordia d.o.o., Finžgarjeva 15, 1215 Medvode,

PE Medvode: telefon 01 36 25 700, info@cordia.si

PE Maribor: telefon 02 80 51 600, infomb@cordia.si

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: ni imenovana
 • Kategorije zbranih osebnih podatkov in namen obdelave osebnih podatkov:

Za namene nudenja naših storitev (servis tovornih vozil) in izvajanja naše dejavnosti (prodaja tovornih vozil) od vas zbiramo in nadalje obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek osebe, ki pripeljala vozilo
 • podjetje, katerega predstavnik ste ter vaša funkcija
 • kontaktna telefonska številka
 • registrska številka in št. šasije vozila
 • kopija prometnega dovoljenja (po potrebi, npr. zaradi uveljavljanja garancije ali kot priloga k delovnemu nalogu za potrebe uveljavljanja reklamacij, garancij…)
 • kontaktni e-naslov
 • druge osebne podatke, po potrebi, za katere se na licu mesta pojasni namen
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
 • sklepanje ali pogajanja za sklenitev civilnih pogodb o poslovnem sodelovanju (npr. kupoprodajna pogodba ali pogodba o prevzemu vozila v servis in servis vozila, uveljavljanje garancijskih zahtevkov)
 • zakoniti interes upravljavca
 • zakon
 • privolitev posameznika (izjemoma)
 • Obrazložitev zakonitih interesov[1]: Upravljavec osebne podatke obdeluje tudi na podlagi svojega zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa Upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za predvsem v primeru spora za mirno ali sodno razrešitev spora in zaščito naših pravnih interesov pa tudi v primeru reševanja morebitnih pritožb naših poslovnih partnerjev v zvezi z delom naših zaposlenih oz. sodelavcev.

V skladu s Splošno uredbo lahko Upravljavec v primeru suma nepravilnosti ali izvajanja nedovoljenih pritiskov, poskusa zlorab položaja ali pristojnosti in ob drugih nepravilnostih, ki jih naredi ali poskusi narediti uporabnih upravljavčevih storitev, obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o obsegu in vsebini preteklega sodelovanja z Upravljavcem ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega (pogodbenega) razmerja.

Pred začetkom obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, je upravljavec naredil oceno učinka ter sprejel ustrezne interne akte.

 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov[2] osebnih podatkov, če obstajajo:
  Pooblaščeni delavci upravljavca, pooblaščeni pogodbeni sodelavci upravljavca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Inšpektorat za delo, Statistični urad RS, FURS, orani pregona in prekrškovni organi in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) oziroma drugimi predpisi.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  NE
 • Vir vaših osebnih podatkov:

Praviloma osebne podatke zbiramo neposredno od vas, zaradi narave dela pa se včasih zgodi, da nam določene osebne podatke v naprej posreduje vaš delodajalec oz. oseba, v imenu katere ste pripeljali vozilo.

 

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Trajno, kadar gre za arhivsko dokumentacijo (npr. računovodska dokumentacija)

Upravljavec bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena (npr. podatki, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi zakonitega interesa), zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi zakona, Upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon oziroma, v kolikor zakon ne predpisuje obdobja hrambe, do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 10 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 10 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Upravljavec hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca ali po e-pošti na naslov info@cordia.si za PE Medvode in infomb@cordia.si za PE Maribor lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. O zahtevi posameznika bo upravljavec odločal glede na pravno podlago, ki je bila podlaga za obdelavo posameznega osebnega podatka.

Zahteva za uveljavitev posamezne pravice mora biti obrazložena, v njej mora posameznik navesti razlog za uveljavljanje posamezne pravice ter navesti, katero pravico uveljavlja. Zahteva mora biti podpisana. Anonimnih zahtev upravljavec ne obravnava. V kolikor upravljavec dvomi v identiteto posameznika, ki naj bi vložil zahtevo za uveljavljanje posamezne pravice, lahko Upravljavec od posameznika zahteva, da svojo identiteto dodatno izkaže oz. utemelji (tudi z vpogledom v osebni dokument posameznika). Lažne zahteve ali zahteve, podane z namenom očitnega nagajanja, lahko Upravljavec prijavi pristojnim nadzornim organom in/ali organom pregona.

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z Upravljavcem, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z Upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam Upravljavec ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe. Smiselno enako velja, v kolikor upravljavcu ne zagotovite osebnih podatkov, ki jih od vas delodajalec zbira zaradi izpolnitve svoje zakonske obveznosti – npr. iz naslova delovnega razmerja. V kolikor delodajalcu ne zagotovite zahtevanih podatkov, kot jih zahteva delodajalec na podlagi predpisov, ki urejajo delovno razmerje, sklenitev pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu ne bo mogoča.

 

Datum posodobitve: 1.2.2024

[1] Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.

[2] Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.