ITS – politika zasebnosti

OBVESTILO POSAMEZNIKOM O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z IZVAJANJEM STORITEV V ITS MREŽI

 

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Cordia d.o.o., Finžgarjeva 15, 1215 Medvode,

PE Medvode: telefon 01 36 25 700, info@cordia.si

PE Maribor: telefon 02 80 51 600, infomb@cordia.si

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:

ni imenovana

 • Vrste zadevnih osebnih podatkov in namen obdelave osebnih podatkov:

V okviru sodelovanja v ITS mreži, upravljavec prejme dokumentacijo v zvezi s popravilom, škodnim dogodkom, v katerem je udeleženo vozilo DAF, v okviru katerega upravljavec nudi svoje storitve popravila tega vozila oz. vstopa v funkcijo poroka za plačilo popravila vozila.

Med prejeto dokumentacijo so tudi osebni podatki (to je podatki, na podlagi katerih se lahko identificira voznika vozila).

Osebnih podatkov voznika upravljavec praviloma ne potrebuje, so pa neločljivi del prejete dokumentacije. Praviloma gre tudi za zelo malo število osebnih podatkov, praviloma za ime in priimek voznika, vendar pa tudi za podatke iz tahografa, podatke iz morebitnih policijskih zapisnikov ipd.

Prejeto dokumentacijo upravljavec obdeluje v računovodske namene, vključno z uveljavljanjem regresnih zahtevkov v primeru neplačila storitev, za katere je garantiral (dal poroštvo) upravljavec.

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
 • izpolnjevanje in uresničevanje pogodbenih pravic in obveznosti iz naslova članstva v ITS mreži
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravljavca

 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
  Pooblaščeni zunanji sodelavci upravljavca in pooblaščeni člani ITS mreže, FURS, drugi uporabniki glede na posamezni primer, vselej pa skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  Praviloma upravljavec podatkov ne iznaša v tretje države ali mednarodne organizacije, v posameznih in zelo redkih primerih pa bi se lahko zgodilo, da bi upravljavec v okviru ITS mreže zaprosil tujega poroka za izdajo poroštva v primeru, ko bi upravljavec nastopal v vlogi pooblaščenega serviserja za popravilo tujega (to je registriranega izven EU) DAF vozila in bi za namen pridobitve poroštva moral poroku posredovati dokumentacijo o škodnem dogodku.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:


Upravljavec bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi zakona, Upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon oziroma, v kolikor zakon ne predpisuje obdobja hrambe, do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

Kadar gre za arhivsko dokumentacijo (npr. računovodska dokumentacija), bo upravljavec vaše podatke hranil trajno.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa, Upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 10 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 10 let od dneva mirne rešitve spora.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom

 • Obrazložitev zakonitih interesov[1]: N/A
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca ali po e-pošti na naslov info@cordia.si za PE Medvode in infomb@cordia.si za PE Maribor lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. O zahtevi posameznika bo upravljavec odločal glede na pravno podlago, ki je bila podlaga za obdelavo posameznega osebnega podatka.

Zahteva za uveljavitev posamezne pravice mora biti obrazložena, v njej mora posameznik navesti razlog za uveljavljanje posamezne pravice ter navesti, katero pravico uveljavlja. Zahteva mora biti podpisana. Anonimnih zahtev upravljavec ne obravnava. V kolikor upravljavec dvomi v identiteto posameznika, ki naj bi vložil zahtevo za uveljavljanje posamezne pravice, lahko Upravljavec od posameznika zahteva, da svojo identiteto dodatno izkaže oz. utemelji (tudi z vpogledom v osebni dokument posameznika). Lažne zahteve ali zahteve, podane z namenom očitnega nagajanja, lahko Upravljavec prijavi pristojnim nadzornim organom in/ali organom pregona

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: N/A
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Informacije o viru osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov:
  Upravljavec pridobi osebne podatke od tretje osebe, to je od pooblaščenega serviserja DAF vozil, ki upravljavca zaprosi za izdajo poroštva.
 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: N/A