Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

POLITIKA KAKOVOSTI in RAVNANJA Z OKOLJEM

Družbo predstavljajo vsi zaposleni. Dolgoročna odlična poslovnost izhaja iz osebne in skupne motivacije ter medsebojnega zaupanja.
Kakovost naših storitev in izdelkov zagotavljamo s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki s svojim znanjem, delom in prizadevanji zadovoljujejo kriterije naših kupcev. Nenehno izboljševanje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem, zagotavljamo z dobrim vodstvom in sistemskim nadzorom vseh svojih aktivnosti. Družba želi biti okolju prijazno podjetje, ki svoje dejavnosti izvaja brez nepotrebnih in nesprejemljivih tveganj za zaposlene, kupce in okolje.

KAKOVOST NAŠEGA PODJETJA TEMELJI NA:

 • Ocenjevanju tveganj, sprotnemu spremljanju in neprestanem preverjanju doseganja zastavljenih ciljev
 • Doslednem zagotavljanju kakovosti naših storitev s ciljem njihovega neprestanega izboljševanja kakovosti ter zmanjšanju reklamacij
 • Prepoznavnost podjetja na trgu in sprotnem obveščanju okolja
 • Dobrih odnosih s poslovnimi partnerji
 • Skrbi do okolja in upoštevanju zakonodaje
 • Dobremu poslovanju podjetja
 • Visoki strokovnosti in usposobljenosti zaposlenih v podjetju in neprestanem strokovnem izpopolnjevanju
 • Spodbujanju in pospeševanju razvoja postopkov in procesov v smislu stalnega izboljševanja okoljevarstvenih karakteristik in preprečevanju onesnaževanja
 • Zmanjševanju deleža odpadkov, izboljševanju učinkovitosti izrabe virov in posledično ustvarjanju varnega delovnega okolja

Zavedamo se, kako pomembna je integracija podjetja z okoljem, v katerem delujemo. Zaradi nenehno spreminjajočega se poslovnega okolja in vedno močnejših konkurenčnih razmer na trgu, mora biti naša odzivnost hitra in pravilna, za kar pa so potrebne pravilne odločitve. H kakovostnih odločitvam pripomorejo hitre, ustrezne in kvalitetne informacije, na katerih temeljijo naše poslovne odločitve. Za pridobitev takšnih informacij, moramo biti kot podjetje osredotočeni tudi na zunanje dejavnike podjetja. Zavedamo se, da so potrebne dolgoročne strateško usmerjene odločitve, ki so ključnega pomena za uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev in za kreiranje prihodnosti poslovanja.

POSLOVNI CILJI, KI SMO SI JIH ZASTAVILI:

Vzpostaviti, vzdrževati in redno izboljševati sistem vodenja kakovosti, glede na zahteve standarda ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem, glede na zahteve standarda ISO 14001
Za vsako leto načrtovati letne cilje kakovosti in ravnanja z okoljem ter jih interdisciplinarno spremljati in sprotno izvajati in spremljati potrebne korektivne ukrepe (letni ukrepi so predstavljeni v gospodarskem načrtu podjetja za tekoče leto)

OSNOVNA NAČELA PODJETJA:

 • Zadovoljni in motivirani zaposleni
 • Usmerjenost k zainteresiranim stranem in njihovo zadovoljstvo
 • Stalne izboljšave

Vodstvo z doslednim izvajanjem politike kakovosti in z ukrepi zagotavlja stalno izboljševanje in učinkovitost delovanja sistema kakovosti v druži.

Medvode, November 2020

Direktorica: Majda Bitenc Menart