ITS – evidenca obdelave osebnih podatkov

VZOREC EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE

ITS MREŽA

 

  1. Podatki o zavezancu
Naziv ali ime Cordia d.o.o.,
Naslov Finžgarjeva 15, 1215 Medvode
Elektronska pošta info@cordia.si

infomb@cordia.si

 

Telefon PE Medvode: telefon 01 36 25 700

PE Maribor: telefon 02 80 51 600

 

 

  1. Podatki o zbirki osebnih podatkov

 

 

Naziv zbirke Obdelava osebnih podatkov v okviru sodelovanja v ITS mreži

 

Namen obdelave osebnih podatkov Za zagotavljanje in uveljavljanje pogodbenih pravic in obveznosti iz naslova sodelovanja v ITS mreži
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki Vozniki DAF vozil, ki se okvarijo v tujini ali so udeležena v škodnem dogodku

 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki
  • Ime in priimek voznika
  • zaposlitev voznika
  • podatki iz tahografa
  • podatki iz policijskih zapisnikov, zavarovalnih polic ipd., vse v zvezi z nastankom škodnega dogodka

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki   Pooblaščeni zunanji sodelavci upravljavca (npr. računovodstvo upravljavca) in pooblaščeni člani ITS mreže (npr. poroki, kadar upravljavec nastopa kot pooblaščeni serviser), FURS, drugi uporabniki glede na posamezni primer, vselej pa skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Praviloma upravljavec podatkov ne iznaša v tretje države ali mednarodne organizacije, v posameznih in zelo redkih primerih pa bi se lahko zgodilo, da bi upravljavec v okviru ITS mreže zaprosil tujega poroka za izdajo poroštva v primeru, ko bi upravljavec nastopal v vlogi pooblaščenega serviserja za popravilo tujega (to je registriranega izven EU) DAF vozila in bi za namen pridobitve poroštva moral poroku posredovati dokumentacijo o okvari, popravilu, škodnem dogodku.

 

Rok hrambe Upravljavec bo hranil osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi zakona, Upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon oziroma, v kolikor zakon ne predpisuje obdobja hrambe, do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

 

Kadar gre za arhivsko dokumentacijo (npr. računovodska dokumentacija), bo upravljavec podatke hranil trajno.

 

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa, Upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 10 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 10 let od dneva mirne rešitve spora.

 

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom

 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel upravljalec.

 

*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno) –              izpolnjevanje in uresničevanje pogodbenih pravic in obveznosti iz naslova članstva v ITS mreži

–              izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravljavca

 

 

 

 

Datum: 12.2.2024