SPLOŠNI POGOJI

1. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) veljajo za oblikovanje in sklenitev katerekoli pogodbe, v skladu s katero CORDIA d.o.o. prodaja vozila, rezervne dele, potrošni material ali katerekoli druge izdelke, izvaja servisne storitve, popravila, vzdrževalna dela. Ti Splošni pogoji veljajo tudi, kjer je po analogiji primerno, za vse pogodbe, na podlagi katerih CORDIA d.o.o. zagotavlja kakršnekoli storitve. Ti Splošni pogoji veljajo tudi v primeru, če CORDIA d.o.o. stranki omogoči garancijo plačila za storitve ITS.

Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe in ponudbe.

Odstop od Splošnih pogojev je mogoče le po izrecnem dogovoru s stranko in to le v pisni obliki.

V kolikor pride do nasprotja med Splošnimi pogoji in posebnim dogovorom s stranko, veljajo določila posebnega dogovora.

Šteje se, da se stranka s podajo naročila, s podajo kakršnekoli ponudbe ali predloga za sodelovanje s CORDIO d.o.o. strinja z vsebino Splošnih pogojev in se zaveže k njihovemu spoštovanju.

Morebitni splošni pogoji stranke CORDIE d.o.o. ne zavezujejo in zanjo ter za sklenjene pogodbe ne veljajo. Če pride do nasprotja med splošnimi pogoji stranke in temi Splošnimi pogoji, vedno brez izjeme veljajo ti Splošni pogoji.

2. SKLENITEV POGODB

Vse ponudbe, predračuni, prodajne akcije in vsi drugi predlogi CORDIE d.o.o. za sklenitev katerekoli pogodbe, ne glede na to, ali so naslovniki določene stranke ali nedoločen krog strank, lahko CORDIA d.o.o., so informativnega značaja in za CORDIO d.o.o. niso zavezujoče ter jih lahko ta kadarkoli prekliče ali spremeni.

Vse ponudbe, predračuni, akcije in vsi drugi predlogi CORDIE d.o.o. za sklenitev katerekoli pogodbe se štejejo le kot vabilo k dajanju ponudb.

Velja, da se informacije, ki jih zagotovi CORDIA d.o.o. v zvezi z izdelki in njihovo uporabo, kot so teže, mere, zmogljivosti, delovanje, cene, barve in drugi podatki, ki jih vsebujejo morebitni katalogi, prospekti, okrožnice, oglasi, ilustracije, ceniki, pisne ali ustne predstavitve, ne štejejo za sestavine pogodbe, razen, če se stranki o tem izrecno ne sporazumeta v pogodbi.

3. PLAČILNI POGOJI

V kolikor ni drugače dogovorjeno, je stranka dolžna plačati kupnino za dostavljen produkt (tovorno vozilo, rezervni del, potrošni material, olja, maziva, morebitne druge tekočine in komponente, ki se uporabljajo pri popravilu, servisiranju in na sploh kakršnemkoli drugem posegu v tovorno vozilo stranke) ob prevzemu. Če stranka kupnine ne plača, ji CORDIA d.o.o. ni dolžna izročiti produkta.

Enako je stranka dolžna plačati katerokoli storitev, ki jo je CORDIA d.o.o. opravila na njenem vozilu in to ob prevzemu vozila. Če stranka storitve ne plača, ima CORDIA d.o.o. na strankini stvari, ki je v njeni posesti, ob izpolnjenih pogojih po Obligacijskem zakoniku, pridržno pravico.

V primeru zamude pri plačilu, ima CORDIA d.o.o. pravico stranki zaračunati zakonske zamudne obresti.

CORDIA d.o.o. je upravičena po lastni presoji od stranke zahtevati avansno plačilo in lahko brez kakršnihkoli posledic v primeru neplačila zavrne opravo storitve. V kolikor CORDIA d.o.o. zahteva avans se šteje, da je naročilo sprejeto na dan plačila avansa, če je avans plačan do datuma zapadlosti. V kolikor stranka avansa ne plača do roka, ki ga določi CORDIA d.o.o. lahko CORDIA d.o.o. tudi po prejemu plačila sprejem naročila zavrne.

V kolikor CORDIA d.o.o. stranki omogoči ali odlog plačila, ali plačilo na obroke, se stranka zaveže, da bo CORDIA d.o.o. na njen prvi poziv predložila sredstva za zavarovanje plačila, ki ga bo CORDIA d.o.o. zahtevala.

Do končnega plačila ostanejo tovorna vozila, rezervni deli, potrošni material in katerikoli drugi izdelki last CORDIE d.o.o..

Morebitno zavrnitev računa mora stranka CORDII d.o.o. posredovati pisno v roku 8 dni od prejema računa. Zavrnitev mora biti obrazložena. V kolikor stranka računa ne zavrne v tem roku, ali pa zavrnitev ni obrazložena, se šteje, da z računom soglaša in njeno morebitno nasprotovanje ni več upoštevno.

4. SALVATORIČNA KLAVZULA

Če je ali bo katera od določil teh pogojev servisiranja neveljavna ali nična, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil. Namesto takega določila velja pravilo, katerega učinek je najbližji gospodarskim ciljem pogodbenih strank.

5. KOMUNIKACIJA

Pisna komunikacija s CORDIO d.o.o. poteka preko Kontaktnega obrazca, objavljenega na spletni strani ali preko elektronske pošte na naslov info@cordia.si ali infomb@cordia.si.

6. PRISTOJNOST SODIŠČA IN UPORABA PRAVA

Za vsa pravna razmerja med CORDIO d.o.o. in stranko se uporablja izključno slovensko pravo.

V primeru spora je stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu CORDIE d.o.o.. CORDIA d.o.o. pa je upravičena tudi, da sproži sodni postopek ali arbitražni postopek glede na sedež naročnika.

7. SPECIFIČNO ZA PRODAJO REZERVNIH DELOV, POTROŠNEGA MATERIALA IN KATERIH KOLI DRUGIH KOMPONENT

7.1. Potrditev naročila

Pogodba za nakup rezervnih delov, potrošnega materiala in katerih koli drugih komponent, ki se ali vgradijo, ali na kakršen koli drugačen način uporabijo pri popravilu, servisiranju, ali kakršnemkoli drugem posegu v tovorno vozilo, se šteje za sklenjeno v trenutku, ko CORDIA d.o.o. potrdi sprejem naročila stranke, kar stori z izdajo Dobavnice.

CORDIA d.o.o. stranki ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo zaradi nedobavljivosti rezervnih delov, potrošnega materiala in katerih koli drugih komponent ali zaradi morebitnih zamud pri dostavi.

7.2. Cena

Za rezervne dele velja cena, ki jo določi CORDIA d.o.o. in kot je ta določena v ceniku, ki velja v trenutku sklenitve pogodbe in je na voljo v poslovnih prostorih CORDIE d.o.o., če ni drugače dogovorjeno.

Za potrošni material, maziva, olja morebitne druge tekočine in komponente, ki se uporabljajo pri popravilu, servisiranju, in kakršnemkoli drugem posegu v tovorno vozilo stranke, velja cena, ki jo določi CORDIA d.o.o. in kot je ta določena v ceniku, ki velja v trenutku sklenitve pogodbe in je na voljo v poslovnih prostorih CORDIE d.o.o., če ni drugače dogovorjeno.

Določena ali dogovorjena cena ne vključuje stroškov prevoza, pakiranja, zavarovanja, davkov, in morebitnih drugih stroškov. Vse morebitne navedene stroške je dolžna nositi stranka in jih je CORDIA d.o.o. upravičena dodatno zaračunati stranki.

7.3. Izročitev

Stranka se zavezuje, da bo predmet prodaje prevzela in preverila takoj po prejemu obvestila, da je le-ta pripravljen za prevzem na navedenem prevzemnem kraju. Če stranka predmeta ne preveri takoj ob prevzemu, se smatra, da je predmet prodaje prevzet brez napak.

Z izročitvijo predmeta prodaje stranki ali njenemu pooblaščencu se smatra, da je le-ta prevzet in dobavljen z vsemi dogovorjenimi lastnostmi in brez napak.

Nevarnost naključnega uničenja predmeta preide na stranko v trenutku, ko bi morala stranka skladno z obvestilom CORDIE d.o.o., predmet prevzeti.

7.4. Odstop od pogodbe

Če stranka odstopi od pogodbe po sklenitvi pogodbe, ima CORDIA d.o.o. pravico zahtevati povrnitev nastale škode. Če CORDIA d.o.o. zahteva povrnitev škode, znaša le-ta 15 % kupnine. Odškodninski znesek je višji, če CORDIA d.o.o. dokaže večjo škodo.

Preklic sprejetega naročila mora biti podan pisno.

8. SPECIFIČNO ZA SERVISNE STORITVE

8.1. Splošno

Servisne storitve so vse avtomehanične storitve, ličarske storitve, kleparske storitve, diagnostika, popravila, servis, vzdrževalna dela, in morebitne druge naročene storitve, ki jih nudi CORDIA d.o.o..
8.2. Naročilo in sklenitev pogodbe

Pogodba za opravo servisa in/ali popravila in/ali kateregakoli drugega posega v tovorno vozilo se šteje za sklenjeno, ko CORDIA d.o.o. potrdi prevzem naročila stranke, in sicer z odprtjem delovnega naloga.

Izvršitev naročila se izvede po dogovoru, sicer pa v okviru časovnih in kadrovskih zmožnosti CORDIE d.o.o..

CORDIA d.o.o. si pridružuje pravico izvesti naročilo preko drugih izvajalcev servisiranja, s katerimi sodeluje.

Naročilo za servisne storitve obsega tudi pooblastilo za izvedbo nujnih ali smotrnih poskusnih voženj in zagonov.

8.3. Dodatna dela

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi servisnih storitev, ob izvajanju naročila, odkrije potreba po izvedbi dodatnih del ali dobavi dodatnih materialov ali rezervnih delov, CORDIA d.o.o. stranko o tem obvesti ustno. Šteje se, da stranka dodatne predlagane storitve servisiranja in dobavo dodatnih materialov ali rezervnih delov naroča, v kolikor jih po obvestilu v roku 3 dni pisno ne zavrne.

8.4. Kraj in čas oprave del

Servisiranje se izvaja v poslovni enoti CORDIA d.o.o. in v delovnem času CORDIA d.o.o..

Izjemoma, če se CORDIA d.o.o. s tem izrecno strinja, se lahko servisiranje izvaja tudi preko ali izven delovnega časa CORDIE d.o.o., pri čemer se v tem primeru zaračunajo pribitek na osnovno urno postavko, in sicer od ponedeljka do petka + 25%; ob sobotah + 50%; ob nedeljah in praznikih + 100%.

Izjemoma, če se CORDIA d.o.o. s tem izrecno strinja, se lahko v nujnih primerih servisiranje izvede pri stranki, pri čemer se v tem primeru zaračunajo dodatni stroški odhoda serviserja na teren, kot so ti specificirani v javno objavljenem ceniku v prostorih izvajalca.

V primeru okvare na terenu, CORDIA d.o.o. nudi možnost odhoda serviserja na teren izključno zaradi diagnosticiranja napake, pri čemer se v tem primeru zaračunajo dodatni stroški odhoda serviserja na teren, kot so ti specificirani v javno objavljenem ceniku v prostorih CORDIA d.o.o.. Servisne storitve se pod nobenim pogojem ne izvajajo na terenu, na javnih površinah.

8.5. Cena in plačilo

Za servisne storitve ki jih nudi CORDIA d.o.o., kot so, vendar ne izključno, avtomehanične storitve, ličarske storitve, kleparske storitve, diagnostika, in morebitne druge naročene storitve, velja cena po javno objavljenem ceniku CORDIE d.o.o., ki je strankam na voljo v poslovnih prostorih CORDIE d.o.o., razen, če ni drugače dogovorjeno.

Določena ali dogovorjena cena ne vključuje stroškov prevoza, pakiranja, zavarovanja, davkov, in morebitnih drugih stroškov. Vse morebitne navedene stroške je dolžna nositi stranka in jih je CORDIA d.o.o. upravičena dodatno zaračunati stranki.
Stroške servisnih storitev v vsakem primeru krije stranka, ne glede na možnost ali pravico prevalitve teh stroškov na tretjega.

8.6. Retencijska pravica

Stranka je dolžna plačati izvedeno servisno storitev, ki jo je CORDIA d.o.o. opravila na njenem vozilu ob prevzemu vozila, razen, če ni dogovorjeno drugače. Če stranka storitve ne plača, ima CORDIA d.o.o. na strankini stvari, ki je v njeni posesti, ob izpolnjenih pogojih po Obligacijskem zakoniku, pridržno pravico.

CORDIA d.o.o. ima za vse svoje terjatve iz pogodbe o servisiranju, zlasti tudi za povračilo za nujne in koristne posege ter za povzročeno škodo s strani stranke, na predmetu servisiranja retencijsko pravico.

Vsi dostavljeni in montirani deli in katerokoli drugo dostavljeno in uporabljeno blago ostane do popolnega plačila last CORDIE d.o.o..

8.7. Odstop od pogodbe

Če stranka odstopi od pogodbe o servisiranju, pripada CORDII d.o.o. pravica do plačila stroškov, ki so ji nastali pred odstopom od pogodbe in dodatno pravica do povračila škode, ki ji je zaradi tega nastala.

8.8. Prevzem stvari

Po končanem servisiranju CORDIA d.o.o. obvesti stranko kdaj in kje lahko pregleda in prevzame predmet servisiranja.

Če stranka brez utemeljenega razloga predmeta servisiranja ne preveri takoj ob prevzemu, se šteje, da je delo prevzeto in opravljeno brez napak.

Po pregledu in prevzemu opravljenega dela CORDIA d.o.o. ni več odgovorna za napake, ki jih je bilo mogoče opaziti pri običajnem pregledu.

Nevarnost naključnega uničenja predmeta servisiranja preide na stranko v trenutku, ko bi morala stranka, skladno z obvestilom CORDIE d.o.o., predmet prevzeti.

Morebitne reklamacije zaradi napak servisiranja, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti, mora stranka pisno sporočiti CORDII d.o.o. takoj, najkasneje pa v treh dneh od kar je napako opazila, sicer izgubi pravice iz napak in pravice iz naslova morebitne nastale škode, vključno z zahtevki zaradi posredne škode. CORDIA d.o.o. ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar izročena. Za vse ostalo veljajo določila Obligacijskega zakonika glede odgovornosti za napake izpolnitve.

9. SPECIFIČNO ZA PRODAJO TOVORNIH VOZIL

9.1. Naročilo

Po prejemu naročila stranka in CORDIA d.o.o. skleneta individualno pogodbo, v kateri se določijo cena, roki plačila, pogoji plačila, roki dobave, zavarovanja plačila in morebitne druge sestavine.
9.2. Izročitev

Stranka se zavezuje, da bo predmet prodaje prevzela in preverila takoj po prejemu obvestila, da je le-ta pripravljen za prevzem na navedenem prevzemnem kraju. Če stranka predmeta ne preveri takoj ob prevzemu, se smatra, da je predmet prodaje prevzet brez napak.

Z izročitvijo predmeta prodaje stranki ali njenemu pooblaščencu se smatra, da je le-ta prevzet in dobavljen z vsemi dogovorjenimi lastnostmi in brez napak.

Nevarnost naključnega uničenja predmeta preide na stranko v trenutku, ko bi morala stranka skladno z obvestilom CORDIE d.o.o., predmet prevzeti.

9.3. Izključitev odgovornosti

CORDIA d.o.o. stranki ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo zaradi nedobavljivosti tovornih vozil ali zaradi morebitnih zamud pri dostavi.

9.4. Zvišanje cene po oddaji naročila s strani proizvajalca

Stranka je seznanjena, da cene tovornih vozil določa proizvajalec DAF Trucks N.V. in da si proizvajalec DAF Trucks N.V. pridružuje pravico do povišanja cen tudi po oddaji naročila stranke. Če pride po oddaji naročila do povišanja cene, se lahko stranka v treh tednih od obvestila o povišani ceni odloči, ali s povišano ceno soglaša ali naročilo preklicuje. Če stranka v treh tednih ne izjavi ničesar, se šteje, da s povišano ceno soglaša.

9.5. Odstop od pogodbe

Če stranka odstopi od pogodbe po sklenitvi pogodbe, ima CORDIA d.o.o. pravico zahtevati povrnitev nastale škode. Če CORDIA d.o.o. zahteva povrnitev škode, znaša le-ta 15 % kupnine. Odškodninski znesek je višji, če CORDIA d.o.o. dokaže večjo škodo.

Preklic sprejetega naročila mora biti podan pisno.

10. GARANCIJA

CORDIA d.o.o. stranki pri nakupu tovornega vozila (rabljenega in novega) izroči garancijski list.

CORDIA d.o.o., kot pooblaščeni prodajalec tovornih vozil DAF, kupcem vozil DAF zagotavlja spoštovanje garancijskih pogojev, le na način in v enakem obsegu kot jih za ta vozila daje proizvajalec DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW Eindhoven, Nizozemska.

CORDIA d.o.o. imetnikom vozil DAF omogoča garancijo na rezervne dele na način in v enakem obsegu kot jo omogoča proizvajalec DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW Eindhoven, Nizozemska.

11. ITS

CORDIA d.o.o., kot poslovni partner DAF TRUCKS N.V. in pooblaščeni uvoznik ter serviser znamke DAF lahko strankam omogoči koriščenje ITS mreže.

V kolikor želi stranka koristiti storitve ITS mreže mora namreč CORIDIA d.o.o. jamčiti za plačilo storitev, ki jih bo stranka naročila.

CORDIA d.o.o. se sama odloči, ali bo za stranko jamčila serviserju, vključenemu v ITS mrežo, pri katerem želi stranka naročiti storitve. CORDIA d.o.o. ni dolžna zagotoviti garancije plačila storitev ITS mreže.

Če se je stranka poslužila storitev ITS mreže in je CORDIA d.o.o. pristala na to, da za stranko garantira plačilo naročene servisen storitve, je stranka za to storitev dolžna CORDII d.o.o., poleg povračila celotnega zneska računa, ki ga izda serviser, vključen v ITS mrežo, pri katerem je stranka naročila opravo servisnih storitev in na ta znesek prištetega 22% DDVja, plačati tudi manipulativne stroške CORDII d.o.o., ki znašajo 10% od vrednosti končnega računa, ki ga izda ITS izvajalec + 22% DDV.

CORDIA d.o.o. ni odgovorna za kakovostno izvedbo dela izvajalca ITS storitev, niti za stroške popravila, niti za in/ali s tem povezano finančno izgubo stranke. Morebitne reklamacije in druge zahtevke mora stranka nasloviti na izvajalca ITS storitev.